องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ : 076-581963 โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com

นายสมบัติ จินดาพล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

081-9876852

นายวิโรธ ขนาบแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

080-9788334

  • วิสัยทัศน์

    พัฒนาคุณภาพการดำรงชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฟื้นคืนสังคมแห่งการเกื้อกูล บริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่สมดุล

ข่าวสารชาวอบต.โคกกลอย

กิจกรรมชาวอบต.โคกกลอย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.โคกกลอย เราดูแล

13
หมู่
10097
ประชากร
90.41
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)