คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน ปี 2565
11 พฤษภาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือสำหรับประชาชน ปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำอธิบายสาระสำคัญ พรป.ป.ป.ช. (คู่มือประชาชน)
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำอธิบายสาระสำคัญ พรป.ป.ป.ช. (คู่มือประชาชน) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
8 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการรับชำระภาษีป้าย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
26 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
25 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
25 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
25 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
25 พฤษภาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ