รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จงหวัดพังงา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 มกราคม 2566

0


รายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จงหวัดพังงา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ
ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2565
28 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปีงบประมาณ 2565
23 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปีงบประมาณ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 มีนาคม 2564

9


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ