หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายวิโรธ ขนาบแก้ว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  โทร.080-9788334

 • ว่าง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย/ไม่มีผู้รักษาราชการแทน

 • พ.อ.อ.สิรภพ นาทุ่งนุ้ย

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)
  โทร. 083-9684948

 • นายนพดล นวลเลื่อน

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.089-7344876

 • นางร๊ะนี หลีเส็น

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร. 064-2518904

 • นางสาวมาริสา เอมโอช

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )
  โทร. 084-2532343

 • นางสาวบุษรากร แซ่อึ่ง

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
  โทร.086-6911039