สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
12 กุมภาพันธ์ 2561

0


 การเกษตร

                      พื้นที่เหมาะสมในการเกษตรกรรม ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปีเหมาะสมที่จะปลูกปาล์ม ปลูกยางพารา ผลิตยางตาเขียว และปลูกไม้ผลชนิดต่าง ๆ เช่น มังคุด ทุเรียน เป็นต้น 

 การประมง

                   พื้นที่ป่าชายเลนยังมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการทำประมงชายฝั่งทะเล

 การปศุสัตว์

                   การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตตำบลโคกกลอย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ ประมง ค้าขาย และอื่น ๆ

   การบริการ

          หน่วยธุรกิจในเขตอบต.

                   - สถานที่ให้บริการที่พัก  (รีสอร์ท)           20       แห่ง

                   - โรงแรมขนาดเล็ก                            1        แห่ง

                   - โรงแรมขนาดใหญ่                           3        แห่ง

                   - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                           3        แห่ง

                   - โชว์รูมรถยนต์                               4        แห่ง

    การท่องเที่ยว

                        มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น น้ำตกโตนวัดเขา, น้ำตกโตนนาเหนือ, ชายทะเลเขาปิหลาย, ชายทะเลบ้านนาใต้ สะพานสารสิน เป็นต้น

    อุตสาหกรรม

                   ตำบลโคกกลอยเป็นตำบลที่มีรอยต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดพังงา ซึ่งในเขต                                                                                                                                   ตำบลโคกกลอยเหมาะสมที่จะทำการค้าขายและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

    การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวนกลุ่มทุกประเภท 76 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม

                   - กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 กลุ่ม (หมู่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

                   - กลุ่มผลิตยางแผ่นดิบ จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 3)

                   - กลุ่มเกษตรกรทำสวน จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 3)

                   - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 13 กลุ่ม (หมู่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

                   - กลุ่มประมง จำนวน 4 กลุ่ม (หมู่ 6,7,11,14)

                   - กลุ่มค้าขาย จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 14)

                   - กลุ่มการศึกษา จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 7)

                   - กลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 3)

                   - กลุ่มกองทุน SML จำนวน 13 กลุ่ม (หมู่ 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)

                    - กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 กลุ่ม (หมู่ 1,3,5,8,9,10,11,13,14)

                   - กลุ่มผลิตยางตาเขียว จำนวน 3 กลุ่ม (หมู่ 4,5,6)

                   - กลุ่มผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 14)

                   - กลุ่มเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน จำนวน 3 กลุ่ม (หมู่ 1,9,12)

                   - กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 10)

                   - กลุ่มอาชีพทำขนม จำนวน 3 กลุ่ม (หมู่ 1,10,13)

                   - กลุ่มทำของชำร่วย จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 1)

                   - กลุ่มภูตาล จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 6)

                   - กลุ่มขับรถแท็กซี่นาใต้ จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ 6)

                   - กลุ่ม OTOP จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 9)

                   - กลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัย จำนวน 3 กลุ่ม (หมู่ที่ 6,9,13)

          - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 กลุ่ม (หมู่ที่ 9)

 

    แรงงาน

                   ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มีแรงงานแฝงซึ่งเป็นทั้งแรงงานต่างด้าว และแรงงานนอกพื้นที่ ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป