สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
19 กุมภาพันธ์ 2561

0


 สภาพทางสังคม

    ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

         การนับถือศาสนา

                   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

        ประเพณีและงานประจำปี

                   วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้

                             1.  งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ            เดือนเมษายน

                             2.  งานประเพณีถือศีลกินเจ                           เดือนตุลาคม, กันยายน

                             3.  งานประเพณีตักบาตรเทโว                         เดือนตุลาคม

                             4.  งานประเพณีลอยแพลอยกระทง                   เดือนพฤศจิกายน

        ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 

                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้แก่ กลุ่มงานภูตาล และส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาใต้

           การศึกษา

          องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  มีสถานศึกษาในพื้นที่  ดังนี้ 

          - ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านท่านุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่านุ่น

          - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลโคกกลอย (กศน.ตำบลโคกกลอย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านท่านุ่น

          - โรงเรียนบ้านท่านุ่น เปิดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  บ้านท่านุ่น

          - โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย เปิดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  บ้านเขาปิหลาย

          - โรงเรียนบ้านดอน เปิดสอนระดับ อนุบาล 1 – อนุบาล 2, ประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านดอน

          - โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1 – อนุบาล 3, ประถมศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านท่าปากแหว่ง

          - โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับ ปวช. 1 – ปวช. 3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านฝรั่ง

                   นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดประชาชนตำบลโคกกลอย ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านนากลาง ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าหาความรู้ของเด็กและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลโคกกลอยและพื้นที่ใกล้เคียง

           สาธารณสุข

                   การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มีศูนย์บริการสาธารณสุข  จำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่านุ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่านุ่น ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การป้องกันโรค การระงับโรคติดต่อ และการวางแผนครอบครัว  และโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง เป็นโรงพยาบาลประจำตำบลโคกกลอย

            อาชญากรรม

                        - สถานีตำรวจ                                 1        แห่ง

                        - ป้อมตำรวจ                                   1        แห่ง

                        - ศูนย์ อปพร อบต. โคกกลอย           1        แห่ง

             ยาเสพติด

                    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มีการดำเนินงานด้านยาเสพติดโดยบูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอตะกั่วทุ่ง ในการมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพื้นที่  และบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน

              การสังคมสงเคราะห์

                   มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) เพื่อช่วยเหลือ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ