สมาชิก อบต.
 • นายดำรงค์ บุตรช่วย

  ประธานสภา อบต.โคกกลอย โทร. 062-218-4877

 • นางชนาพร ทองทิพย์

  รองประธานสภา อบต.โคกกลอย โทร.084-628-9839

 • นายวิโรธ ขนาบแก้ว

  เลขานุการสภา อบต.โคกกลอย โทร.081-978-8334

 • นางสุรีรัตน์ มีปีด

  ส.อบต. หมู่ที่ 1 โทร.091-035-6005

 • นายเอนก สิทธิบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 3 โทร.087-970-7512

 • นายภาณุพงศ์ ไตรศรี

  ส.อบต. หมู่ที่ 4 โทร.

 • นายสมชาย หมึกแดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7 โทร.081-676-8490

 • นายสาทิส ส่องแสง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8 โทร.094-548-4444

 • นายสัญญา ประทุม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9 โทร.081-787-8794

 • นายปรีชา วิเศษ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10 โทร.093-708-7507

 • นายเลอพงศ์ คงบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 11 โทร.087-463-9839

 • นางหนูพร จินดาพล

  ส.อบต. หมู่ที่ 12 โทร.089-871-9199

 • นายวิรัต อรินพ่าย

  ส.อบต. หมู่ที่ 13 โทร.087-279-2813

 • นายดลหล้า จันทร์จิตร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 14 โทร.093-730-4971