การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
29 มีนาคม 2567

0


       วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.-11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำโดยนายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย

       ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเคร่งครัด

เอกสารแนบ
แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ (Dos & Dont
20 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรมที่ควรทำและไม่ควรทำ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
20 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 45-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในหลักสูตร
29 พฤศจิกายน 2565

0


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.-11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นำโดยนายสมบัติ จินดาพล นายกฯ คณะผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ของผู้บริหาร สมาขิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยมีพระครูวินัยธร บรรยาธรรมในหัวข้อเรื่อง ธรรมะกับการทำงาน งานสัมฤทธิ์ ชีวิตมีความสุข และมีการมอบเกียรติบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่ประพฤติตนดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเคร่งครัด