คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัติจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสุดประจำปี 2565
22 สิงหาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางการปฏิบัติจากคำวินิจฉัยศาลปกครองสุดประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
9 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ ITA 2565
11 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ ITA 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
29 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือนักทรัพยากรบุคคล
15 มีนาคม 2564

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือนักทรัพยากรบุคคล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ
15 มีนาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล
11 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
11 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4 มีนาคม 2564

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
4 มีนาคม 2564

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4 มีนาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ)
4 มีนาคม 2564

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน
4 มีนาคม 2564

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน "พัสดุ" ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4 มีนาคม 2564

8


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ
4 มีนาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือ การปฏิบัติงานสารบรรณ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
4 มีนาคม 2564

7


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4 มีนาคม 2564

2


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2564

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562
4 มีนาคม 2564

5


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ