ประวัติความความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
23 มีนาคม 2564

0


   ตามประวัติการปกครอง หัวเมืองภาคใต้ ชายฝั่งทะเลตะวันตก ตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินตอนต้น ยังมีการจัดส่งส่วยเข้าท้องพระคลังหลวง ในเขตบริเวณบ้านโคกกลาง หรือโคกกลอย ในเวลานี้ ซึ่งมีนาอยู่ ชาวบ้านเรียก "นาพระยาพิพิธ" ซึ่งปรากฎอยู่ในครอบครอบของตระกูลจินดาพลปัจจุบันนี้ และที่ช่องเขาบ้านนาเหนือ หมู่ที่ 13 ห่างจากตลาดโคกกลอย 2 กม.มีชื่อเรียก "ตรอกเรือนข้าว" เป็นที่เก็บเสบียงให้พ้นข้าศึก และมีโตนหรือน้ำตก ชาวบ้านเรียก "โตนกระยาแก้ว" เพราะเคยเป็นที่ตั้งค่ายรักษาการของพระยาทั้งสอง คือพระยาพิพิธ และพระยาจินดา ทำหน้าที่รักษาการ ตามระบบมาจากคำว่า โคกกลาง ซึ่งอดีตเป็นแหล่งผลิตข้าวส่งท้องพระคลัง ดังกล่าว