แบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับบุคลากร)
ใบลาออนไลน์ อบต.โคกกลอย
28 ธันวาคม 2564

0


แบบฟอร์มใบลาป่วย ใบลาคลอด ใบลากิจ
1 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มใบลาป่วย ใบลาคลอด ใบลากิจ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
1 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แบบใบขอยกเลิกวันลา
29 พฤศจิกายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบใบขอยกเลิกใบลา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ