สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
13 กุมภาพันธ์ 2561

0


1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง  จังหวัดพังงา ตำบลโคกกลอยเป็นหนึ่งใน 7 ตำบลของอำเภอตะกั่วทุ่ง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 25 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 42 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล ต่าง ๆ ดังนี้ คือ

                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลนาเตย     อำเภอท้ายเหมือง     จังหวัดพังงา  

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลหล่อยูง    อำเภอตะกั่วทุ่ง        จังหวัดพังงา  

                   ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลไม้ขาว     อำเภอถลาง            จังหวัดภูเก็ต  

                   ทิศตะวันตก       ติดต่อทะเลอันดามัน

                                                                   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 90.41 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 56,506.25 ไร่ มีหมู่บ้านในเขต อบต.13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                                                   หมู่ที่ 1  บ้านหัวนอน

                                                   หมู่ที่ 3  บ้านปากช่อง

                                                   หมู่ที่ 4  บ้านดอน

                                                   หมู่ที่ 5  บ้านหานบัว

                                                   หมู่ที่ 6  บ้านนาใต้

                                                   หมู่ที่ 7  บ้านท่านุ่น

                                                   หมู่ที่ 8  บ้านต้นแซะ

                                                   หมู่ที่ 9  บ้านนากลาง

                                                   หมู่ที่ 10  บ้านวัดเขา

                                                   หมู่ที่ 11  บ้านท่าปากแหว่ง

                                                   หมู่ที่ 12  บ้านฝรั่ง

                                                   หมู่ที่ 13  บ้านตะวันออก

                                                   หมู่ที่ 14  บ้านเขาปิหลาย

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโคกกลอย โดยทั่วไปเป็นสภาพพื้นที่ภูเขาอยู่ทางทิศเหนือและทางทิศตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 15 ของเนื้อที่ทั้งตำบล ซึ่งตอนนี้มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม เพราะถูกบุกรุกจากประชาชนเพื่อเข้าไปทำลายป่าเพื่อปลูกยางพารา จากนั้นพื้นที่จะค่อยลาดต่ำลงไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ โดยทิศตะวันตกจะจรดกับทะเลอันดามัน ซึ่งมีชายหาดที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวและมีป่าสงวน สวนสนมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ อยู่ติดกับชายทะเลอันดามัน อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ส่วนทางทิศใต้จรดกับอ่าวพังงา เป็นป่าชายเลนแห่งเดียวของตำบลตั้งอยู่หมู่ที่ 11

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยตั้งอยู่ใกล้ทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมทางด้านนี้เป็นระยะเวลานาน มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี ลักษณะอากาศร้อนชื้น อุณหภูมิสูงสุด 38 องศา ต่ำสุด 23 องศา มีฤดูกาล 2 ฤดูคือ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม -ตุลาคม และฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคม - พฤษภาคมของปีถัดไป

           1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ โดยทั่วไปเรียกลำน้ำที่มีว่าคลอง โดยคลองทุกสายจะไหลมารวมกันที่คลองนาใต้ และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยส่วนใหญ่มีสระเก็บน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก

           1.5 ลักษณะของดิน

                   สภาพดินทั่วไปส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วน และดินลูกรังปนทราย

  ทรัพยากรธรรมชาติ

           ทรัพยากรน้ำ

                   ในเขตตำบลโคกกลอย มีหนองน้ำและสายน้ำไหลผ่านหลายสายจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการอุปโภคเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ แหล่งน้ำที่สำคัญมีดังนี้

สระเก็บน้ำมี 7 แห่ง ดังนี้

                          1.  หานไฟลาม              หมู่ที่   3, 5                2.  หานลิงลม             หมู่ที่   4

               3.  หานคาย                   หมู่ที่   6                   4. ลุ่มตาอินทร์            หมู่ที่   6

                         5.  นบใหญ่  นบโหนด     หมู่ที่   9                    6. สระน้ำนาเหนือ        หมู่ที่   10

              7.  นบปราบ                   หมู่ที่   13      

และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมี 2 แห่ง ดังนี้

1. อ่างเก็บน้ำหานป่าสตอ           หมู่ที่  3

2. อ่างเก็บน้ำหานบัว                  หมู่ที่  5

           ทรัพยากรป่าไม้

                   ในเขต อบต.โคกกลอย ไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลนหรือป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งสามารถที่จะทำรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มีพอสรุปได้ดังนี้

                       1.  ป่าควนยายชุม                                            ประมาณ         2,700  ไร่

                       2.  ป่าชายเลน                                                ประมาณ           300  ไร่

                       3.  ป่าชุมชนควนหน้าบาน – ควนช้างตาย           ประมาณ           900  ไร่

            ภูเขา

พื้นที่ในเขตตำบลโคกกลอยส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชัน สลับกับที่ราบ