กองช่าง
 • นายนพดล นวลเลื่อน

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทร.089-7344876

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

 • -ว่าง-

  วิศวกรโยธาชำนาญการ

 • นายทศพล จินดาพล

  สถาปนิกชำนาญการ

 • ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย สร้อยทอง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นายอภิศักดิ์ ศรสังข์

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายดุลยวัต ศักดา

  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 • นายธาตรี มาลี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงศกร มูละ

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวสิริพร อินทร์แก้ว

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นายพยุทธิ์ แดงเปียก

  คนงาน

 • นายมนเทียร ลือแผ่

  คนงาน

 • นายมาณพ ตันเก

  คนงาน

 • นายอำนวย ชัยวงษ์

  คนงาน

 • นายเปรม สมุทรวารี

  คนงาน

 • นายสนั่น ตันเก

  คนงาน