ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกลกลอย (พง.ถ.22025) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิdส์ (e-bidding)
23 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22024 สายวัดเขา-น้ำตก (แยกทล.4-นำ้ตกวัดเขา) หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย กว้าง 4.50 -6.00 เมตร ยาว 1570 เมตร หนา0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9169.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-ท่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลอย-บ้านนาใต้(พง.ถ.22015) หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22024 สายวัดเขา-น้ำตก(แยก ทล.5-นำ้ตกวัดเขา) หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย กว้าง 4.50-6.00 เมตร ยาว 1570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9169.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลอย-บ้านนาใต้ (พง.ถ.22015) หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
8 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22024 สายวัดเขา-น้ำตก(แยก ทล.5-นำ้ตกวัดเขา) หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย กว้าง 4.50-6.00 เมตร ยาว 1570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9169.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
4 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-ท่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - ท่าใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
1 กรกฎาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว-นบใหญ่ นบโหนด หมู่ 1 -หมู่ 9 (ระยะที่ 1 ) ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
25 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22024 สายวัดเขา-น้ำตก(แยก ทล.5-นำ้ตกวัดเขา) หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา ตำบลโคกกลอย กว้าง 4.50-6.00 เมตร ยาว 1570.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9169.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว-นบโหนด นบใหญ่ หมู่ที่ 1-9 (ระยะที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองสะพานพร้าวนบใหญ่ นบโนหด หมู่ที่ 1หมู่ที่ 9 ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางบริเวณข้างกำแพงวัดดอน-โรงเรียนบ้านวัดดอนหมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก ซอยข้างบ้านรังนก หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
30 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ซอยเขาปิหลาย 1-4 บ้านนาสายัณห์ ต่อจากเดิม หมู่ที่ 14
22 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
13 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2567
7 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ 22023 สายเลียบคลองนาใต้ หมู่ที่ 6
23 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ