การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567
18 เมษายน 2567

0


เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบล            โคกกลอย โดย นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ          พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
6 มกราคม 2566

0


เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา​ 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดย นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเกดกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การริบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563