คณะผู้บริหาร
 • นายสมบัติ จินดาพล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  โทร.081-987-6852

 • นายจำรูญ เผ่าจำรูญ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  โทร.089-080-7454

 • นายปฐาเกตุ ลือแผ่

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  โทร.085-881-4121

 • นายนิรวิทธ์ จินดาพล

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  โทร. 087-8899919