กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวมาริสา เอมโอช

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 • ว่าง

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • นางสาวมาริสา เอมโอช

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชำนาญงาน

 • นางสาวมายูรี อินทรัตน์

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • นางสุวรรณา สุทธิรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • นายประเวศ บุณยะตุลานนท์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายประกอบ ชัยวงค์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายน้อย ชัยวงค์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ)

 • นายกร ธงชัย

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายอุเทน แดงเปียก

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายชูศักดิ์ ชัยวงษ์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายไสว ชัยวงษ์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายประยูร อุดมผล

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายธวัช ชัยวงษ์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายนาค ชัยวงษ์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายณัฐเดช ชัยวงค์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นายสมพงษ์ ชัยวงษ์

  คนงาน (ประจำรถขยะ)

 • นางสาวธันยมัย ตั้งธีระสุนันท์

  คนงาน

 • นายบุญธรรม รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

  คนงาน