กองคลัง
 • นางร๊ะนี หลีเส็น

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทร.-

 • นางสาวรวีวรรณ บำรุงกุล

  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 • นางศุภิสรา เม่งช่วย

  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางสาวธิปัตยา พรหมสถิตย์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นายประเสริฐ พายุ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • นางสาวสุลาวัลย์ เซ่งลอยเลื่อน

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางวลัยพร ยิ่งยวด

  นักวิชาการคลัง

 • นางสาวสุนีย์ เสนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอรวรรณ โภชนา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นายศรัณยู ศุภนาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวกมลชนก ลือแผ่

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศศินา ประทุม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • -

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • ว่าง

  ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวรุซัยนีย์ เกยทอง

  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ