กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • นางสาวบุษรากร แซ่อึ่ง

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

 • นางสาวบุษรากร แซ่อึ่ง

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวกาญจนา ดิษฐสุวรรณ

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • นางสุภาภรณ์ ดุมลักษณ์

  ครู คศ.๑

 • นางสาวพวงรัตน์ อาจยุทธ

  ผู้ช่วยบรรณารักษ์

 • นายอิสรพงศ์ เลื่อนลอย

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวปุญญิศา ศรีคันทา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพิพัฒน์ อารีการ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางนิพาพัฒ พันคนิช

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายประจักษ์ จินดาพล

  คนงาน

 • นางสาวนาดียะ มานิ๊

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นายเกรียงไกร สงฆ์แดง

  คนงาน