การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การประชุมสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกกลอย
12 เมษายน 2567

0


ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่สำรวจเจตนารมณ์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยกับเทศบาลตำบลโคกกลอยและเปลี่ยนแปลงเขตและฐานะเป็นเทศบาลเมืองโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ของประชาชน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวัดดอน หมู่ที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุทั้งหมด 55 คน ซึ่งประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าร่วมประชุมลงลามือชื่อแสดงเจตนารมณ์ ออกเสียงเห็นด้วยให้ควบรวมและยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองโคกกลอย จำนวน 42 คน ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งนี้ได้นำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการควบรวมฯ ต่อไป

เอกสารแนบ
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 ธันวาคม 2565

0


การประชุมประชาคมท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ลงประชุมประชาคมท้องถิ่นในทุกหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นทั้ง13หมู่บ้าน​ จำนวนทั้งสิ้น 350 คน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหา ความต้องการและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้นำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 และนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และกองการศึกษา ประชุมเตรียมจัดโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565
29 กันยายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และกองการศึกษา ประชุมเตรียมจัดโครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

การประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
13 เมษายน 2565

0


การประชุมประชาคมท้องถิ่น
คณะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ลงประชุมประชาคมท้องถิ่นในทุกหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นทั้ง13หมู่บ้าน​  โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหา ความต้องการและโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้นำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และนำข้อเสนอแนะไปพัฒนาในส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการใช้ฌาปนสถานโคกกลอย(เมรุทุ่งโพธิ์)
14 มีนาคม 2565

0


มื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ​ และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยและเทศบาลตำบลโคกกลอย​ เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ตำบลโคกกลอย​ และตัวแทนประชาชน ร่วมประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการใช้ฌาปนสถานโคกกลอย(เมรุทุ่งโพธิ์)​

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565
7 มีนาคม 2565

0


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งมีตัวแทนของประชาคมเข้าร่วมประชุมด้วย โดยจัดประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564
19 มีนาคม 2564

21


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2564

ประชาคมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้ลงประชุมกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนโดยมีประชาชน สมาชิกสภาของอบต.โคกกลอย และผู้นำท้องที่เข้าร่วมประชุมด้วย

***************************************************

โครงการ ผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สู่ตลาดนัดสุขภาพชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ 9

มื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เป็นประธานเปิดงานโครงการ ผักสวนครัว ปลอดสารพิษ สู่ตลาดนัดสุขภาพชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

***************************************************

กลุ่มอาชีพภูตาล หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพภูตาล หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พร้อมเยี่ยมชมสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านต่าง ๆ พร้อมแนะนำการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์     

***************************************************

ทำความสะอาดบ้านเต่ามะเฟือง ณ หาดบางขวัญ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นักเรียน และประชาชนต.โคกกลอย ร่วมพลังจิตอาสา พัฒนาชายหาด ทำความสะอาดบ้านเต่ามะเฟือง ณ หาดบางขวัญ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา       

***************************************************

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยร่วมกับจังหวัดพังงา และอำเภอตะกั่วทุ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันสำคัญของชาติไทย ณ บริเวณท่าเทียบเรือนาใต้ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา     

***************************************************

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563
1 มกราคม 2563

2


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

ประชาคมหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยได้ลงประชุมกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนโดยมีประชาชน สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และผู้นำท้องที่เข้าร่วมประชุมด้วย

*********************************************************

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2563 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับ สภ.โคกกลอย เจ้าหน้าที่ อสม. และบริษัทเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณสะพานสารสินตามโครงการ "ท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา"

********************************************************

โครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกกลอย ปี 2563 

เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำคุ้มครองผู้บริโภคตำบลโคกกลอย ปี 2563 ณ ห้องประชุมกลอยใจโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

*********************************************************

โครงการสืบสานประเพณีลอยแพ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 07:30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยแพ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2563 ณ ชายทะเลบ้านอ่าวจิก ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 

*********************************************************

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาเจดีย์คีรีเพชร ปี 2563 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขาเจดีย์คีรีเพชร และ วัดป่าท่านุ่น ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

*********************************************************

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับเขต ณ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนากลาง ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

********************************************************

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562
 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07:00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562

0


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2562

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562
 
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล อบต.โคกกลอย ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตำบลโคกกลอย ประจำปี 2562
 
*********************************************************