ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
7 กุมภาพันธ์ 2565

0


 

 

นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
โทร.081-9876852

 

 
นายจำรูญ เผ่าจำรูญ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลอย
โทร.089-080-7454

 

 

 
นายปฐาเกตุ ลือแผ่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกกลอย
โทร.085-881-4121

 

 

 
นายนิรวิทธ์ จินดาพล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกกลอย
โทร. 087-8899919

 

 
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
โทร.080-9788334

 

 
 
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ไม่มีผู้รักษาราชการแทน
โทร. -

 

 
พ.อ.อ.สิรภพ นาทุ่งนุ้ย
รก.หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.083-9684948

 

นางร๊ะนี หลีเส็น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.064-2518904

 

นายนพดล นวลเลื่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-7344876

 

นางสาวบุษรากร แซ่อึ่ง
รก.ผอ.กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
โทร.086-6911039

 

นางสาวมาริสา เอมโอช
รก.ผอ.กองสาธารณสุข เเละสิ่งเเวดล้อม
โทร.061-7809938