สำนักปลัด
 • พ.อ.อ.สิรภพ นาทุ่งนุ้ย

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (รักษาการราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด)

 • พ.อ.อ.สิรภพ นาทุ่งนุ้ย

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นางสาวธารินี วรกิจ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นางสาวนธิดา แก้วสวัสดิ์

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • ว่าง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวผกามาศ การะเกตุ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางวันดี บุญเรือง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • <ว่าง>

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง

 • นางสาวนวลทิพย์ ศุภชัยสิริ

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวณัฏฐา ขนานเภา

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวเพ็ญพร หมื่นกล้า

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวนิอาลิซซา โต๊ะเต๊ะ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจิราพร ศรีทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาววรรณรมย์ นิจการ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายดำรง หนักแน่น

  พนักงานขับรถยนต์

 • ว่าง

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพันธ์ สลำพันธ์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายไพฑูรย์ สมุทรวารี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางสาวปานจันทร์ คำยา

  ภารโรง

 • นายมนูญ อร่าม

  คนงาน

 • นายบุญเลิศ ผลภักดี

  คนงาน

 • ว่าง

  คนงาน

 • นายสิทธิศักดิ์ สมัครกิจ

  คนงาน