ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้ดำเนินงาน 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.สำรวจและรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรไทยและสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อนำมากำหนดชนิดการปลูกและอนุรักษ์ในแหล่งเรียนรู้ จำนวน 12 ชนิด ได้แก่ ขี้เหล็ก กระเจี๊ยบ ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ ข่า รางจืด บอระเพ็ด ใบเตย ขลู่ และตีนตะขาบ 2.ประสานงาน ขอความอนุเคราะห์ต้นกล้าขี้เหล็ก จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา จำนวน 40 ต้น เพื่อใช้ในการปลูก ณ แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หานไฟลามและนำไปปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย ณ หานป่าสตอ 3.ดำเนินการเพาะชำกล้าไม้สมุนไพรชนิดต่างๆ ที่จะใช้ปลูก ณ แหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ หานไฟลาม และดำเนินการปรับพื้นที่และเตรียมแปลงปลูกพืชสมุนไพร ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ หานไฟลาม 5.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของสมุนไพรและสามารถนำมาใช้รักษาโรคได้เบื้องต้น จำนวน 30 คน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง 6.จัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่เพาะปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 12 ชนิด เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานดูแลรักษาพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หานไฟลาม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 และในปีงบประมาณ 2567 ได้ดำเนินการดูแลและบำรุงรักษาสวนสมุนไพรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอมาตลอด โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลสวนสมุนไพรพร้อมรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อไป#1อปท.1สวนสมุนไพร#สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
25 มีนาคม 2567

23