ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. การประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนตำบลโคกกลอย การจัดตั้งและยกฐานะ กรณี ควบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยกับเทศบาลตำบลโคกกลอย และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองโคกกลอย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาใต้ หมู่ที่ 6
6 กุมภาพันธ์ 2567

666