Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ดู : 1) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) (ดู : 0) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 8 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 10 (ดู : 21) 17 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาา (ดู : 28) 15 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 23) 15 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณณราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 15) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 11) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 23) 10 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 25) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลางก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 34) 3 มี.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯม.3 (ดู : 47) 9 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ดู : 50) 9 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู (ดู : 68) 14 พ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายหาดเขาปิหลาย) (ดู : 72) 3 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2562 (ดู : 53) 19 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเรื่องกรเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายหาดเขาปิหลาย) (ดู : 44) 5 เม.ย. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 59) 29 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำแซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 55) 29 มี.ค. 2562
การเปิดเผยละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอน - นาใต้(ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 (ดู : 53) 28 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 (ดู : 51) 28 มี.ค. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจร้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุดซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 (ดู : 39) 28 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 (ดู : 36) 28 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38) 25 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 45) 20 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 46) 20 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 38) 11 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง - นบโหนด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 48) 7 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 48) 6 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 (ดู : 39) 5 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลฌก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 5 มี.ค. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 52) 26 ก.พ. 2562
การเปิดเปยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงหวัด ชายเล - โค้งหาดทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 65) 20 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัดชายเล - โค้งหายทรายขาว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 20 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2562 (ดู : 37) 13 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเห็ลกสายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 64) 12 ก.พ. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและกำคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 (ดู : 56) 12 ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4-ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) (ดู : 60) 6 ก.พ. 2562
ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาและการคำนวณราคากลางปรับปรุงผิวทางด้วยะาราแอสฟัลท์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4 - ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 61) 24 ม.ค. 2562
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 (ดู : 57) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 57) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 195) 31 พ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโคกขาม ม.4 (ดู : 30) 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโคกขาม ม.4 (ดู : 38) 15 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 204) 20 เม.ย. 2561
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 202) 20 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 196) 20 เม.ย. 2561
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 131) 20 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก (ดู : 192) 13 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีนาค หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 194) 9 มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) (ดู : 210) 20 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองพานพร้าว หมู่ที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 159) 13 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสายหานบัว - ทางหลวงโคกกลอยนาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 154) 29 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังหินกันน้ำเซาะพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้างคลอง อบต.โคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 188) 23 ม.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุกซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 158) 16 ม.ค. 2561
การจัดทำหาแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 180) 27 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคููระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกลางบ้านซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 181) 18 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs