Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย www.kokkloy.go.th  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะฯ (ดู : 22) 8 ก.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเมรูทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะ (ดู : 39) 14 ส.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรูทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะ (ดู : 47) 14 ส.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) (ดู : 104) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ดู : 72) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) (ดู : 51) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 80) 8 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 10 (ดู : 63) 17 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาา (ดู : 66) 15 เม.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 55) 15 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณณราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 45) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 39) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหานไฟลาม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 39) 10 เม.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 102) 30 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 56) 10 มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายสนิทถึงบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60) 10 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และคำนวณราคากลางก่อสร้างหลังคาเครื่องออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 77) 3 มี.ค. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯม.3 (ดู : 77) 9 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหรือวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กฯ (ดู : 88) 9 ต.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู (ดู : 97) 14 พ.ค. 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายหาดเขาปิหลาย) (ดู : 105) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนพร้อมร้อถอนถนนเดิมชำรุดหมู่ที่ 8 (ดู : 26) 29 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2562 (ดู : 83) 19 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเรื่องกรเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 (ชายหาดเขาปิหลาย) (ดู : 77) 5 เม.ย. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 89) 29 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำแซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 84) 29 มี.ค. 2562
การเปิดเผยละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอน - นาใต้(ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 (ดู : 86) 28 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรื้อถอนถนนเดิมชำรุด หมู่ที่ 8 (ดู : 87) 28 มี.ค. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจร้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรื้อถอนถนนเดิมชำรุดซอยเศรษฐี หมู่ที่ 8 (ดู : 70) 28 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน - นาใต้ (ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 (ดู : 60) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยป่าสัก ม.7 (ดู : 31) 25 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 25 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน-เขาน้อย หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 71) 20 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง-นบโหนด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 74) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยลุงหวัดชายเล โค้งหาดทรายขาว ม.5 (ดู : 28) 12 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 67) 11 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานโค้ง - นบโหนด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 77) 7 มี.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - เขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 78) 6 มี.ค. 2562
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางถนนบ้านนากลางช่วงต่อเขตเทศบาล - สามแยกบ้านแป๊ะตี๋ หมู่ที่ 9 (ดู : 65) 5 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหลฌก ซอยป่าสัก หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 84) 5 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีตฯม.4-ม.6 (ดู : 30) 27 ก.พ. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 79) 26 ก.พ. 2562
การเปิดเปยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงหวัด ชายเล - โค้งหาดทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 94) 20 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงหวัดชายเล - โค้งหายทรายขาว หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 85) 20 ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน มกราคม 2562 (ดู : 65) 13 ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเห็ลกสายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 92) 12 ก.พ. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและกำคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 (ดู : 80) 12 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 ม.14 (ดู : 29) 11 ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4-ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) (ดู : 87) 6 ก.พ. 2562
ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาและการคำนวณราคากลางปรับปรุงผิวทางด้วยะาราแอสฟัลท์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4 - ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 88) 24 ม.ค. 2562
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 (ดู : 83) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 88) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 227) 31 พ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์การเสนอราคาการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโคกขาม ม.4 (ดู : 58) 15 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโคกขาม ม.4 (ดู : 66) 15 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 233) 20 เม.ย. 2561
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 233) 20 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 265) 20 เม.ย. 2561
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 158) 20 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs