Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริิมเห็ลกสายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 12 ก.พ. 2562
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและกำคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก สายราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 9-12 (ดู : 5) 12 ก.พ. 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4-ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) (ดู : 11) 6 ก.พ. 2562
ประกาศ เปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคาและการคำนวณราคากลางปรับปรุงผิวทางด้วยะาราแอสฟัลท์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4 - ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 8) 24 ม.ค. 2562
ราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 (ดู : 11) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย 1 หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 13) 24 ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 147) 31 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 157) 20 เม.ย. 2561
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 154) 20 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 152) 20 เม.ย. 2561
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 86) 20 เม.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก (ดู : 152) 13 มี.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีนาค หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 153) 9 มี.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) (ดู : 168) 20 ก.พ. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองพานพร้าว หมู่ที่1 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 116) 13 ก.พ. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสายหานบัว - ทางหลวงโคกกลอยนาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 116) 29 ม.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังหินกันน้ำเซาะพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้างคลอง อบต.โคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 142) 23 ม.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุกซ่อมแซมศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกกลอย หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 115) 16 ม.ค. 2561
การจัดทำหาแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 132) 27 พ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคููระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางกลางบ้านซอย 2 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 139) 18 ส.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายคลองลำเหมืองสาธารณะหลังโรงพยาบาล - คลองนาใต้ จุดที่ 1 และจุดที่ 2 หมู่ที่4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 187) 18 ส.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น สายคลองลำเหมืองสาธารณะหลังโรงพยาบาล - คลองนาใต้ หมู่ที่ (ดู : 119) 18 ส.ค. 2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN -PLACE RECYCLING) สายท่าปากแหว่ง ม.11 ต.โคกกลอย (ดู : 145) 10 ส.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 114) 13 ก.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงหินก่อกันน้ำเซาะ พร้อมบุกเบิกถนน (สะพานโค้งบ้านฝรั่ง) สายคลองทุ่งโพธิ์ หมู่ที่9 ตำบลโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 118) 2 มิ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังหินก่อกันน้ำเซาะคลองพานพร้าว(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 101) 2 มิ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยบ้านตาชอบ หมู่ที่5ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 107) 23 พ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างโรงพยาบาลสัตว์ หมู่ที่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 113) 23 พ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประมูลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายดำ ทดแทนสะพานเดิม หมู่ที่10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังง (ดู : 114) 28 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยสุราษฎร์ หมู่ที่10 ต.โคกกลอย อ.ตะกะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 107) 25 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ สายทางถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่3 ต.โคกกลอย อ.ตะกะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 120) 25 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำ บ้านในไร่ หมู่ที่8 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 124) 20 เม.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML 33 - หลังฮอนด้า หมู่ที่3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ครั้งที่2) (ดู : 108) 16 ก.พ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML33 - หลังฮอนด้า ม.3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 127) 6 ม.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยตาหลง (บ้านดอน) หมู่ที่4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 110) 27 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ระยะที่2 (ดู : 112) 19 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านวัดเขา - สนามกีฬาโคกกลอย หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 109) 28 ต.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาเกลือ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 92) 15 ก.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลอง-ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 98) 10 ส.ค. 2559
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนทุ่งโพธิ์(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 12 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 92) 8 ก.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย SML 33-หลังฮอนด้า(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 93) 1 ก.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอน หมู่ที่4 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 93) 1 ก.ค. 2559
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าปากแหว่ง หมู่ที่11 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 91) 31 พ.ค. 2559
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหานบัว-ทางหลวงโคกกลอยนาใต้ หมู่ที่5 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 97) 31 พ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด1ตัน (ดู : 94) 13 พ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุกพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านดอนอุทิศ ม.4 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 100) 22 เม.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกจ๋าย – บ้านจ่าโรจน์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 99) 4 มี.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากโครงการเดิมสายกลางบ้านเขาปิหลาย (สายบ้านนายแดง) หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง (ดู : 89) 4 มี.ค. 2559
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลฯ หมู่ที่ 10 บ้านวัดเขา (ดู : 109) 26 ก.พ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยck (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 113) 27 ม.ค. 2559
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหมู่ที่ 11 (ครั้งที่ 2 ) (ดู : 190) 3 ธ.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างสนามบาสเก็ตบอล ขนาดกว้าง 19 ยาว 32 เมตร (ดู : 93) 24 พ.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านท่าปากแหว่ง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 94) 11 พ.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังหินก่อกันน้ำเซาะ ข้างบ้านนายเจริญ แสงอินทร์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 92) 11 พ.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาระบบท่อประปาฝ่ายชลประทานโตนนาเหนือ เชื่อมต่อระบบประปา-สนามกีฬา- บ้านตาดำ-วัดเขาใน-เชื่อมต่อประปาวัดเขา หมู่ที่ 10 ตำบลโคกกลอย (ดู : 101) 11 พ.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 99) 21 ส.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬากลางโคกกลอย (ดู : 92) 21 ส.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายไหล่ทางต่อจากโครงการเดิม สายหน้าโรงอิฐดุสิต-สะพานหารบัว หมู่ที่5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 83) 9 ก.ค. 2558
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารสำนักงาน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกกลอย (ดู : 94) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตประปาเชื่อมต่อเนื่องกับการประปาภูมิภาคตั้งแต่ปากซอยถนนซอยเศรษฐี หมู่ที่8-โครงการอิมเมจิ้นพิไล หมู่ที่14 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่ว (ดู : 98) 10 มิ.ย. 2558
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs