Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
(081-987-6852)
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัด อบต.โคกกลอย
(081-9788334)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (ดู : 3) 10 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2564 (ดู : 1) 9 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564 (ดู : 1) 8 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2564 (ดู : 2) 7 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2564 (ดู : 2) 6 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (ดู : 3) 5 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2564 (ดู : 8) 4 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (ดู : 6) 3 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564 (ดู : 4) 2 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ดู : 5) 1 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1602/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 30 (ดู : 5) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 5) 1 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ดู : 6) 31 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 (ดู : 2) 30 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 29 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 28 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 27 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (ดู : 4) 26 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (ดู : 6) 25 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 24 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 23 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (ดู : 2) 22 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 21 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ดู : 10) 20 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 (ดู : 5) 19 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1396/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 (ดู : 6) 18 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ดู : 8) 18 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 (ดู : 8) 17 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (ดู : 6) 16 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (ดู : 5) 15 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ดู : 6) 14 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (ดู : 3) 13 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 (ดู : 7) 12 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ดู : 10) 11 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 (ดู : 5) 10 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 (ดู : 9) 9 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 (ดู : 6) 8 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ดู : 16) 7 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 (ดู : 30) 6 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 (ดู : 11) 5 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 (ดู : 12) 4 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (ดู : 13) 3 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (ดู : 30) 2 พ.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกพฤษภาคม 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ดู : 11) 1 พ.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1252/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 27 (ดู : 29) 1 พ.ค. 2564
ปรับมาตรการควบคุมโรคของพื้นที่ มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ดู : 22) 30 เม.ย. 2564
ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ป้องกัน COVID-19 มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ดู : 10) 30 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564 (ดู : 10) 30 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564 (ดู : 17) 29 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 28 เมษายน 2564 (ดู : 28) 28 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 27 เมษายน 2564 (ดู : 11) 27 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 26 เมษายน 2564 (ดู : 14) 26 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 25 เมษายน 2564 (ดู : 37) 25 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564 (ดู : 15) 24 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 23 เมษายน 2564 (ดู : 29) 23 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 22 เมษายน 2564 (ดู : 21) 22 เม.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1139/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 26 (ดู : 17) 22 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 (ดู : 15) 21 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 (ดู : 51) 20 เม.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ระลอกเมษายน 2564 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 (ดู : 31) 19 เม.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs