Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่ิอง ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี (ดู : 16) 18 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดสถานที่ต่างๆ บางแห่งแบบมีเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรน (ดู : 31) 15 พ.ค. 2563
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เรื่อง ลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเหลือน้อย (ดู : 18) 22 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) (ดู : 25) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (ดู : 19) 17 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 15) 15 เม.ย. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (ดู : 19) 26 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค (ดู : 21) 26 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 22) 26 มี.ค. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 จิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ. วันนี้เวลา 14.00น.พร้อมกันหน้าที่ทำการอำเภอ ส่วนหน้า พื้นที่โซน2 เริ่มต้นแยกขวาหน้าอำเภอส่วนหน้า ชุมชนชาวเล โรงเรียน สิ้นสุดอันดามันรีสอร์ท (ดู : 26) 10 มี.ค. 2563
โครงการ "ท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา" 6 กพ. 63 (ดู : 21) 6 ก.พ. 2563
โครงการ "ท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา" 5 กพ. 63 (ดู : 25) 5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 32) 22 ม.ค. 2563
เรียบประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 28) 22 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย อบต.โคกกลอย (ดู : 35) 22 ม.ค. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 50) 3 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 86) 28 พ.ย. 2562
เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP 2 บ้านนี้...ไม่มีขยะ(วิดีโอ) (ดู : 38) 26 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 36) 22 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 33) 22 พ.ย. 2562
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 37) 1 ต.ค. 2562
ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 36) 1 ต.ค. 2562
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 38) 1 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 42) 1 ต.ค. 2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดพังงา ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ดู : 28) 12 ก.ย. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า (ดู : 242) 23 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 42) 14 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 49) 7 ส.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 31) 7 ส.ค. 2562
โครงการจิตอาสาเนื่องในเดือนเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 31) 4 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (ดู : 34) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 33) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 30) 7 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย1 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 40) 30 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 22004 เส้นทางสายแยก ทล.4 ชายหาดนาใต้ (บ้านควน) ม.4-ม.6 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 32) 30 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 36) 8 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 36) 8 พ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 29) 4 ก.พ. 2562
ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 93) 4 ก.พ. 2562
ข่าว กกต. โดย สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 (ดู : 78) 28 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 83) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 69) 25 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 44) 24 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 56) 18 ม.ค. 2562
เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน (ดู : 72) 10 ม.ค. 2562
เตีรยมรับมือ พายุปาบึก (ดู : 73) 4 ม.ค. 2562
จดหมายข่าว (ดู : 50) 2 ม.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 100) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 88) 4 ธ.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 80) 4 ธ.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 80) 4 ธ.ค. 2561
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ดู : 59) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 28) 29 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 32) 22 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 (ดู : 75) 19 พ.ย. 2561
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ่เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 97) 18 ต.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 121) 28 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 89) 28 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 28) 21 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 88) 21 ก.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs