Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย www.kokkloy.go.th  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 12) 3 ส.ค. 2563
อบต.โคกกลอย ขอแจ้งลิ้งค์เพื่อให้ผู้รับสิทธิ์เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด เข้าไปตรวจสอบสิทธิของท่าน หน่วยงานที่รับผิดชอบการพิจารณาการจ่ายเงิน คือ กระทรวงพัฒนาสังคมฯเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในตำบลโคกกลอย (ดู : 14) 24 ก.ค. 2563
ถวายเทียนพรรษา 2563 (ดู : 16) 3 ก.ค. 2563
ประเมินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (ดู : 21) 3 ก.ค. 2563
กิจกรรม “ประชารัฐขจัดขยะทะเลครั้งที่2” (ดู : 37) 3 ก.ค. 2563
เพื่อร่วมแบบสอบถาม เรื่อง "การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ดู : 37) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การติดต่อรับถุงยังชีพสำหรับผู้มีรายชื่อได้รับความช่วยเหลือ (ดู : 19) 17 มิ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 8) 15 มิ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่ิอง ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี (ดู : 44) 18 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดสถานที่ต่างๆ บางแห่งแบบมีเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรน (ดู : 58) 15 พ.ค. 2563
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เรื่อง ลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเหลือน้อย (ดู : 31) 22 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) (ดู : 40) 20 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัวโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 (ดู : 32) 17 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประชาสัมพันธ์เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 31) 15 เม.ย. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่องมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (ดู : 29) 26 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค (ดู : 31) 26 มี.ค. 2563
ประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 34) 26 มี.ค. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2563 จิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ. วันนี้เวลา 14.00น.พร้อมกันหน้าที่ทำการอำเภอ ส่วนหน้า พื้นที่โซน2 เริ่มต้นแยกขวาหน้าอำเภอส่วนหน้า ชุมชนชาวเล โรงเรียน สิ้นสุดอันดามันรีสอร์ท (ดู : 34) 10 มี.ค. 2563
โครงการ "ท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา" 6 กพ. 63 (ดู : 31) 6 ก.พ. 2563
โครงการ "ท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา" 5 กพ. 63 (ดู : 33) 5 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 39) 22 ม.ค. 2563
เรียบประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 37) 22 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย อบต.โคกกลอย (ดู : 51) 22 ม.ค. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 63) 3 ม.ค. 2563
โครงการส่งเสริมสุขภาะเต้นเพื่อออกกำลังกายลดโรค ลดพุง (ดู : 9) 25 ธ.ค. 2562
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 10) 23 ธ.ค. 2562
โครงการตรวจคัดกรองยืนยันความเสี่ยงต่อโรคกลุ่ม Matabolic (เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด) (ดู : 9) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 101) 28 พ.ย. 2562
เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก EP 2 บ้านนี้...ไม่มีขยะ(วิดีโอ) (ดู : 46) 26 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 45) 22 พ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 42) 22 พ.ย. 2562
สรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 27) 19 พ.ย. 2562
สรุปผลการรายงานโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 9) 19 พ.ย. 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคด้วย3อ2ส1นตามวิถีชุมชนบ้านนากลาง (ดู : 9) 30 ต.ค. 2562
ตักบาตรเทโว 2562 (ดู : 7) 15 ต.ค. 2562
โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก (ดู : 5) 8 ต.ค. 2562
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 47) 1 ต.ค. 2562
ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 45) 1 ต.ค. 2562
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 50) 1 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาคสนาม ตามโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 54) 1 ต.ค. 2562
ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ปี 2562 (ดู : 8) 30 ก.ย. 2562
โครงการผู้สูงวัยวิถีบ้านโครงการ (ดู : 9) 30 ก.ย. 2562
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (ดู : 7) 20 ก.ย. 2562
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดพังงา ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ไว้เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" (ดู : 38) 12 ก.ย. 2562
โครงการขยับกาย สบายชีวี วิถีชุมชน (ดู : 9) 31 ส.ค. 2562
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ (ดู : 8) 30 ส.ค. 2562
กีฬาเด็กอนุบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 7) 30 ส.ค. 2562
สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลโคกกลอย (ดู : 18) 29 ส.ค. 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า (ดู : 407) 23 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 50) 14 ส.ค. 2562
สายใยรักแห่งครอบครัวอบอุ่น2562 (ดู : 10) 9 ส.ค. 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด (ดู : 8) 7 ส.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 59) 7 ส.ค. 2562
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่1) ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 39) 7 ส.ค. 2562
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 (ดู : 8) 13 ก.ค. 2562
โครงการจิตอาสาเนื่องในเดือนเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู : 41) 4 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) (ดู : 43) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 41) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 38) 7 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ประจำปี 2562 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก ซอยเขาปิหลาย1 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา (ดู : 48) 30 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs