Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 30) 4 ก.พ. 2562
ข่าว กกต. โดย สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 (ดู : 31) 28 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 24) 28 ม.ค. 2562
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 25) 25 ม.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียน ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (ดู : 10) 24 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 23) 18 ม.ค. 2562
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 27) 18 ม.ค. 2562
เชิญชวนรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง ร่วมเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน (ดู : 35) 10 ม.ค. 2562
เตีรยมรับมือ พายุปาบึก (ดู : 40) 4 ม.ค. 2562
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 61) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 48) 4 ธ.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 46) 4 ธ.ค. 2561
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 45) 4 ธ.ค. 2561
การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ดู : 28) 4 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 (ดู : 43) 19 พ.ย. 2561
ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ่เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 61) 18 ต.ค. 2561
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 86) 28 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 58) 28 ก.ย. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 109) 25 ก.ย. 2561
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 52) 21 ก.ย. 2561
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 54) 21 ก.ย. 2561
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 127) 6 ก.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 69) 3 ก.ย. 2561
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 80) 9 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 75) 2 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 85) 2 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 95) 4 มิ.ย. 2561
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ดู : 110) 24 พ.ค. 2561
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ดู : 105) 11 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 94) 8 พ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (ดู : 85) 26 เม.ย. 2561
การประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 96) 20 เม.ย. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 139) 19 เม.ย. 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 168) 12 มี.ค. 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 235) 22 ก.พ. 2561
นัดประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยสมัยที่๑ ครั้งที่๒ (ดู : 161) 25 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 148) 22 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 117) 10 ม.ค. 2561
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพความพิการ พ.ศ.2561 (ดู : 120) 4 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์ผู้ยังชีพ (ดู : 106) 4 ม.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 118) 30 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ (บัญชี ธกส.โคกกลอย) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 118) 30 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน ประจำปี 2561 (ดู : 167) 27 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2561 (ดู : 137) 27 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 111) 27 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 (ดู : 120) 27 พ.ย. 2560
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 153) 27 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมันที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 123) 23 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 (ดู : 119) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตตำบลโคกกลอย ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (ดู : 119) 14 พ.ย. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 179) 9 ต.ค. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดู : 131) 21 ก.ย. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560 (ดู : 141) 4 ก.ย. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอ (ดู : 143) 22 ส.ค. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 (ดู : 121) 15 ส.ค. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ดู : 133) 1 ส.ค. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ดู : 122) 3 ก.ค. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ดู : 119) 24 พ.ค. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู : 124) 27 เม.ย. 2560
ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560 (ดู : 128) 21 มี.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs