Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
(081-987-6852)
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัด อบต.โคกกลอย
(081-9788334)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง กำหนดการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบ จากมาตรการของรัฐในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 92) 16 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 66) 15 ก.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2932/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 58 (ดู : 88) 14 ก.ย. 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) กรณีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 143) 13 ก.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2674/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 54 (ดู : 119) 31 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2626/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 53 (ดู : 107) 26 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (ดู : 53) 25 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2566/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 52 (ดู : 4) 24 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2551/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 48 (ฉบับที่ 51) (ดู : 2) 24 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) (ดู : 161) 24 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2486/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 49 (ดู : 79) 20 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2429/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 48 (ดู : 9) 16 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 18) 6 ส.ค. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 10) 6 ส.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2255/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 43 (ดู : 27) 30 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (ดู : 17) 25 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 (ดู : 18) 24 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 23 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 (ดู : 12) 22 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 21 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ดู : 11) 20 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2141/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 (ฉบับที่ 40) (ดู : 19) 20 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (ดู : 12) 19 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2133/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38 (ฉบับที่ 39) (ดู : 15) 19 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 (ดู : 14) 18 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 (ดู : 10) 17 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 (ดู : 11) 16 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 15 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2122/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38 (ดู : 17) 15 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 14 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 13 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 12 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 (ดู : 15) 11 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (ดู : 13) 10 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (ดู : 10) 9 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (ดู : 12) 8 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 (ดู : 14) 7 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 (ดู : 22) 6 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (ดู : 22) 5 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2000/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 (ดู : 18) 4 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 (ดู : 22) 4 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 (ดู : 17) 3 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (ดู : 17) 2 ก.ค. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (ดู : 18) 1 ก.ค. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1963/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 36 (ดู : 23) 30 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ดู : 14) 30 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (ดู : 13) 29 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1914/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 35 (ดู : 23) 28 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (ดู : 15) 28 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2564 (ดู : 14) 27 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564 (ดู : 16) 26 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ดู : 18) 25 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2564 (ดู : 18) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา เรื่อง การจําหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 22) 24 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2564 (ดู : 16) 23 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 1837/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 34 (ดู : 16) 22 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564 (ดู : 20) 22 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (ดู : 20) 21 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2564 (ดู : 15) 20 มิ.ย. 2564
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2564 (ดู : 20) 19 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs