Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ระงับเหตุไฟไหม้สายไฟ บริเวณฟาร์มกุ้ง สารสินฟาร์ม หมู่ที่ 7 (ดู : 0) 15 ส.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25-28 (ดู : 13) 15 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 30) 11 ส.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 79) 8 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 2 (ดู : 26) 1 ส.ค. 2565
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 15) 1 ส.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ที่ 168/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 79) 1 ส.ค. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทางอิสลาม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง (ดู : 100) 28 ก.ค. 2565
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กวาดขยะ บริเวณในวัดสุวรรณคูหา(วัดถ้ำ) หมู่ที่ 2 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา และกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ บริเวณสนามกีฬานาเหนือ หมู่ที่ 10 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู : 124) 27 ก.ค. 2565
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับเทศบาลตำบลโคกกลอย พ่อ แม่ พี่ น้อง พุทธศาสนิกชนชาวตำบลโคกกลอย ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน 31 รูป เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ลาดจอดรถ ห้างโลตัส สาขาโคกกลอย (ดู : 30) 27 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23-24/2565 (ดู : 52) 26 ก.ค. 2565
วันศุกร์ ที่​ 22​ กรกฎาคม​ 2565​ เวลา​ 11.00 น.​ นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย​​ และ นายปฐาเกตุ ลือแผ่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย​ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​ การจัดการแข่งขันไตรกีฬา (ดู : 35) 22 ก.ค. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วยกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมงานจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิ มาราธอน (Mini marathon) โดยใช้เส้นทางบริเวณชายทะเลนาใต้และเส้นทางในตลาดโคกกลอย 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 47) 22 ก.ค. 2565
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565 (ดู : 44) 21 ก.ค. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมขับเคลื่อน บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนตาม MOU ระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพระ ทุกสัปดาห์ ณ วัดราษฎร์โยธี หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย (ดู : 148) 21 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้เสียภาษีที่รับเงินคืนค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 116) 19 ก.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 106) 19 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 50) 18 ก.ค. 2565
วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตัดและเลื่อยต้นไม้ล้มขวางทางสัญจร ที่เกิดจากฝนตกหนัก บริเวณหานไฟลาม หมู่ที่ 3 (ดู : 71) 13 ก.ค. 2565
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 97) 13 ก.ค. 2565
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.20 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตัดและเลื่อยต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้าน ที่เกิดจากฝนตกหนัก บริเวณหมู่ที่ 3 ซอยสวนผึ้ง (ดู : 78) 12 ก.ค. 2565
วัน อังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตัดและเลื่อยต้นไม้ล้มที่เกิดจากพายุ บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านควน (ดู : 93) 12 ก.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ หจก.หาดใหญ่เรืองชัยการโยธา หมู่ 10 เพื่อประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 91) 12 ก.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง สำรวจบ้านผู้ประสบวาตภัยเมื่อคืน และให้ความช่วยเหลือเป็นกระเบื้องในพื้นที่ หมู่ 14 จำนวน 3 ครัวเรือน (ดู : 85) 12 ก.ค. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 6 (37/2565) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักฝนตกหนัก (ดู : 100) 12 ก.ค. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 5 (36/2565) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักฝนตกหนัก (ดู : 73) 11 ก.ค. 2565
วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. กองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฝนตกหนัก หมู่ที่ 14 (ดู : 72) 11 ก.ค. 2565
วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตัดต้นไม้ล้มขวางทางสาธารณะ บริเวณเขาน้อย หมู่ที่ 11 (ดู : 63) 11 ก.ค. 2565
วัน อาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ตัดและเลื่อยต้นไม้ล้มที่เกิดจากพายุ บริเวณหมู่ที่ 3, 8 และ 12 (ดู : 83) 10 ก.ค. 2565
วัน อาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ หมู่ 9 บ้านนากลาง สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ (ดู : 34) 10 ก.ค. 2565
วัน เสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ หมู่ 14 สำรวจเบื้องต้น บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ (ดู : 76) 9 ก.ค. 2565
วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โคกกลอย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ได้รับแจ้งมีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนน พื้นที่สายหลังบายพาสโคกกลอยขาเข้าพังงา ทำให้การจราจรติดขัด เข้าทำการปิดถนน และได้ทำการลงพื้นที่เพื่อเคลียร์เส้นทางจราจร ตอนนี้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติ (ดู : 114) 9 ก.ค. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พื้นที่ 2 ข้างทาง จากแยกสะพานนาใต้ ไปจนถึงร้านอาหารครัวหมึกแดง (ดู : 119) 8 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์จากกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยว่าด้วยเรื่องที่ดินว่างเปล่า ท่านใดมีที่ดินว่างเปล่า รีบเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์กันนะคะ ที่ดินทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพเป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน ตามมาตรา 43 แห่ง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้เรียกเก็บเพิ่มในปีที่ 4 ในอัตราร้อยละ 0.3 โดยจะมีการบวกเพิ่มร้อยละ 0.3 ทุกสามปี แต่อัตราภาษีที่เสียรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 3 (ดู : 43) 7 ก.ค. 2565
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฉบับที่ 7 (31/2565) เรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก (ดู : 77) 6 ก.ค. 2565
วัน อังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนบัญชาเหตุการณ์ การแจ้งเตือน อพยพ และการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว (กรณีเหตุภัยพิบัติที่เกิดจากคลื่นยักษ์สึนามิ) (ดู : 87) 5 ก.ค. 2565
วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง รวม 46 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 88) 5 ก.ค. 2565
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.50 น . นายวิโรธ ขนาบแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจสอบพื้นที่ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย-บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 59) 1 ก.ค. 2565
เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 “ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา” องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่เก็บขยะ 2 ข้างทาง บริเวณศูนย์ผู้สูงอายุ โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง ถึง หน้าวัดดอน (ดู : 143) 30 มิ.ย. 2565
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี (ดู : 63) 29 มิ.ย. 2565
วัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เข้าร่วม การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 90) 29 มิ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง รวม 29 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 75) 28 มิ.ย. 2565
รายงานผลการดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 10) 27 มิ.ย. 2565
วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉีดล้างห้องน้ำ บริเวณหานป่าสตอและบ้านอ่าวจิก (ดู : 31) 27 มิ.ย. 2565
26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและโทษของยาเสพติด รวมถึงร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดทั่วโลก ซึ่งยาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยร้ายให้กับทุกคนทั่วโลก ด้วยความที่เป็นภัยร้ายแรงของโลก สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็น (ดู : 97) 26 มิ.ย. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สวมใส่เสื้อขาวและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 72) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 40) 24 มิ.ย. 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 84) 23 มิ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมขับเคลื่อน บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนตาม MOU ระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพระ ทุกสัปดาห์ ณ วัดป่าท่านุ่น หมู่ 7 ตำบลโคกกลอย (ดู : 144) 22 มิ.ย. 2565
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตรวจสอบพื้นที่ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย-บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 37) 21 มิ.ย. 2565
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างคูระบาย ซอยบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 (ดู : 38) 21 มิ.ย. 2565
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 10.30 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ดูแนวเขตที่ดิน หมู่ที่ 6 บ้านนาใต้ (ดู : 51) 21 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) (ดู : 34) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-19/2565 (ดู : 40) 20 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 21) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 5) 17 มิ.ย. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 (ดู : 19) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1 (ดู : 11) 16 มิ.ย. 2565
วันพุธ​ ที่​ 15​ มิถุนายน​ 2565​ เวลา 08.30 น. นายสมบัติ จินดาพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ​ นายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนตลอดจนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ​ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา (ดู : 72) 15 มิ.ย. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมขับเคลื่อน บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนตาม MOU ระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพระ ทุกสัปดาห์ ณ วัดดอน หมู่4 ตำบลโคกกลอย (ดู : 189) 14 มิ.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs