Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย www.kokkloy.go.th  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs