Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ทำการ
  ติดต่อสอบถาม
  สถานที่ท่องเที่ยว
 
แผนงาน
 
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  คู่มือประชาชน
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายสมบัติ จินดาพล
นายก อบต.โคกกลอย
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 9)
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 6)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27)
  ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของอบต.โคกกลอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 8)
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาโรจน์ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 60)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 80)
  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  (ดู : 70)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลโคกกลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 75)
 
  ภาพกิจกรรม                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
 
หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
   
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะแสดงข้อมูลบนหน้าเวบไซต์
ในเวลา 17.30 น. ถึง เช้าวันถัดไป 8.29 น.
(และในเวลา 8.30 - 17.30 ระบบจะปิดระบบแสดงข้อมูล)
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs