Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  ITA
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายสมบัติ จินดาพล
นายก อบต.โคกกลอย
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่ิอง ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว เพื่อรับบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี  (ดู : 17)
  ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การเปิดสถานที่ต่างๆ บางแห่งแบบมีเงื่อนไขตามมาตรการผ่อนปรน  (ดู : 32)
  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง เรื่อง ลดแรงดันการจ่ายน้ำ เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเหลือน้อย (ดู : 19)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  (ดู : 25)
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) (ดู : 1)
  ประกาศ เรื่อง ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV) (ดู : 0)
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ 2 ข้าง (ช่วงสามแยกบ้านดอนในฝั่งตะวันออก-บ้านผู้ใหญ่วิโรจน์) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 19)
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายนบปราบ-สะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 (ดับเพลิงเทศบาล) หมู่ที่ 13 - หมู่ที่ 10 (ดู : 21)
 
  ภาพกิจกรรม                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 22)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 27)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 24)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 195)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 41)
 
หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs