Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย www.kokkloy.go.th  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  นโยบายและยุทธศาสตร์
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
  ITA
  ข้อมูลผู้บริหาร
  สายตรงนายก
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือประชาชน
  E-Service
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 
งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
รายงาน
 
  รายงานการประชุมสภา
  การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (วารสาร)
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงานการเงินและการคลัง
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  กิจการสภา
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายสมบัติ จินดาพล
นายก อบต.โคกกลอย
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  ประกาศ อบต.โคกกลอย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.โคกกลอย สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 4)
  จดหมายข่าว ภาษีป้ายอัตราใหม่  (ดู : 16)
  ประกาศทะเบียนพาณิชย์ปี 64 (ดู : 23)
  ประกาศยื่นแบบภาษีป้ายปี 64 (ดู : 20)
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้าง อบต.หมู่ที่ 3 (ดู : 13)
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถข้าง อบต.หมู่ที่ 3 (ดู : 6)
  ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13ตำบลโคกกลอย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,008 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 1 สายทาง (ดู : 10)
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะฯ (ดู : 10)
 
  ภาพกิจกรรม                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 30)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู : 99)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 97)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 187)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 161)
 
หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานของอบต.โคกกลอย.
   
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs