Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
(081-987-6852)
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัด อบต.โคกกลอย
(081-9788334)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2141/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 (ฉบับที่ 40) (ดู : 2)
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2133/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38 (ฉบับที่ 39) (ดู : 1)
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2122/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 38 (ดู : 3)
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  (ดู : 6)
สถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดพังงา ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2564  (ดู : 6)
คำสั่งจังหวัดพังงา ที่ 2000/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 37 (ดู : 6)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 30)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 38)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 61)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 42)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงงท้องถิ่นหมายเลข พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย-บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 138)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 48)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 (ดู : 50)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 (ดู : 67)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีคเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 (ดู : 41)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 (ดู : 41)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 16)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังน้ำ บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 36)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 36)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 (ดู : 15)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ดู : 43)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 45)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 (ทบทวน) (ดู : 28)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 (ทบทวน) (ดู : 34)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 7)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 33)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 26)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 23)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 29)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 55)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 33)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 33)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 41)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 41)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 4 (ดู : 4)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)  (ดู : 6)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 3 (ดู : 13)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 16)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย (ดู : 23)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 40)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 59)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 33)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 26)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 26)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 32)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ดู : 28)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดนาใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบฟอร์มการรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs