Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
วัน ศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย สวมใส่เสื้อขาวและเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 46)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ดู : 15)
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.-16.30 น.โครงการท้องถิ่นสวยด้วยมือเราปี 2565 ขยะจัดการได้…ด้วยมือเรา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 58)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมขับเคลื่อน บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน สนับสนุนศาสนสถานในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ประชาชนตาม MOU ระหว่าง มหาเถรสมาคม กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันพระ ทุกสัปดาห์ ณ วัดป่าท่านุ่น หมู่ 7 ตำบลโคกกลอย (ดู : 130)
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตรวจสอบพื้นที่ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบาหลาย-บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 21)
วัน อังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 13.00 น. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างคูระบาย ซอยบ้านเขาปิหลาย หมู่ที่ 14 (ดู : 24)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 165)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 167)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 294)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 152)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงงท้องถิ่นหมายเลข พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย-บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 379)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 191)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 (ดู : 190)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 (ดู : 234)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีคเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 (ดู : 168)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 (ดู : 160)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 314)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 132)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 251)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังน้ำ บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 250)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 164)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางซอย ปากช่อง 13 หมู่ 3 (ดู : 8)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 (ดู : 136)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 166)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ดู : 165)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 255)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 (ทบทวน) (ดู : 162)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.20 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาใต้ (ดู : 67)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายจำรูญ เผ่าจำรูญ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 99)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้าง ทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ สนามกีฬานาเหนือ (ดู : 40)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะคริสตจักรสหทัยโคกกลอย มอบกระเช้าและอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล และคณะผู้บริหาร (ดู : 47)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการ (ดู : 51)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้างห้องน้ำอ่าวจิก (ดู : 48)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยนายศุภโชค จุ่มช่วย หัวหน้าส่วนราชการและกองการศึกษา มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก​ ประจำปี​ 2565 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ดู : 44)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล คณะหัวหน้าส่วนราชการและกองการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง (ดู : 53)
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 123)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 148)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 4 (ดู : 190)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)  (ดู : 94)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 3 (ดู : 136)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 115)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย (ดู : 122)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 154)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
พิธีเปิดโครงการ จัดการแข่งขันฟุตบอล 11 คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 20)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 13)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ขอแก้ไขลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 18)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1 (ดู : 16)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (ดู : 26)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 222)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดนาใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบฟอร์มการรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs