Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ 076-581963

 
นายสมบัติ จินดาพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
นายวิโรธ ขนาบแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างองค์กร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การโอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กิจการสภา
กิจการสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การพิจารณาทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เอกสารแบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มต่างๆ (สำหรับบุคลากร)
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
E-SERVICE
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 105)
7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา #ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 112)
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2565 นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกองค์การบริหารตำบลโคกกลอย และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกกลอย (ดู : 0)
วัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 0)
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2565 เมื่อเวลา 07.30 น. และ เวลา 08.30 น.นายสมบัติ จินดาพล นายกฯ นายจำรูญ เผ่าจำรูญ รองนายกฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ วัดมาตุคุณาราม หมู่ที่ 1 และ หอประชุมอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 105)
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 106)
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 217)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 224)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 345)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 198)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงงท้องถิ่นหมายเลข พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย-บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 439)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 251)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ 1 (ดู : 240)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 (ดู : 281)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีคเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 (ดู : 216)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล่ง (นาเกลือ)-ซอยเศรษฐี หมู่ที่ 7 (ดู : 210)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (ดู : 467)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 181)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 343)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังน้ำ บ้านในไร่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.22001 สายบ้านโคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ 13 (ดู : 326)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุก สายหินดำ บ้านท่าปากเหว่ง หมู่ที่ 11 (ดู : 215)
  ประกาศราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทางซอย ปากช่อง 13 หมู่ 3 (ดู : 51)
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขตประปาน้ำตกวัดเขา หมู่ที่ 10 (ดู : 180)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิ้ม หมู่ 6 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 222)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนาณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ดู : 214)
ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายหล่ทางตรงสามแยกศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (ดู : 333)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมออ้อย หมู่ที่ 9 (ทบทวน) (ดู : 208)
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนมกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.20 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านนาใต้ (ดู : 102)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายจำรูญ เผ่าจำรูญ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายศุภโชค จุ่มช่วย เป็นเกียรติมอบทุนการศึกษาเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่านุ่น (ดู : 143)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้าง ทำความสะอาดสนามเด็กเล่น ณ สนามกีฬานาเหนือ (ดู : 83)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะคริสตจักรสหทัยโคกกลอย มอบกระเช้าและอวยพรวันปีใหม่ให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล และคณะผู้บริหาร (ดู : 88)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม2565 วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านุ่น นางสาวกันยารักษ์ เดชทัพ นำคณะลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในโครงการ (ดู : 100)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกกลอย วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉีดล้างห้องน้ำอ่าวจิก (ดู : 89)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยนายศุภโชค จุ่มช่วย หัวหน้าส่วนราชการและกองการศึกษา มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก​ ประจำปี​ 2565 ณ โรงเรียนบ้านดอน (ดู : 84)
#จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย นายสมบัติ จินดาพล คณะหัวหน้าส่วนราชการและกองการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของโรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง (ดู : 93)
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (ดู : 166)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 189)
ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 4 (ดู : 260)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานพร้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ 1 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)  (ดู : 138)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุทุ่งโพธิ์ไร้มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าทุ่งโพธิ์สาธารณะประโยชน์ ณ เมรุทุ่งโพธิ์ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา งวดที่ 3 (ดู : 178)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดโช หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 162)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายบ้านดอนใน หมู่ที่ 4 งวดที่ 1 และงวดสุดท้าย (ดู : 164)
ประกาศ เรื่อง นัดตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอยลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) (ดู : 199)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 82)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 60)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ขอแก้ไขลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 57)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง1 (ดู : 58)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (ดู : 69)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ดู : 275)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
หาดนาใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
M
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
แบบฟอร์มการรับฟัง
ความคิดเห็น
ของประชาชน
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  99 หมู่ 3 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 
โทรศัพท์ : 076-581963
โทรสาร : 076-581963 ต่อ 108
E-mail Address : saraban@kokkloy.go.th / kokkloycity@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs