Change Language Thai English
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย  
หน้าแรก
 
  ข้อมูลพื้นฐาน
  อำนาจหน้าที่
  วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
  สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลการติดต่อ
  สถานที่ท่องเที่ยว
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  โครงสร้างหน่วยงาน
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  นโยบายและยุทธศาสตร์
 
แผนงาน
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดการพัสดุ
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือประชาชน
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  นโยบายการพัฒนาผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
รายงาน
 
  รายงานการเงินและการคลัง
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ๖ เดือน
 
ทำเนียบบุคลากร
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
  Quick Link  
 
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
นายสมบัติ จินดาพล
นายก อบต.โคกกลอย
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
  ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ดู : 30)
  ข่าว กกต. โดย สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1  (ดู : 31)
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง (ดู : 24)
  ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ดู : 25)
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
 
  ประกาศ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสด เดือน มีนาคม 2562  (ดู : 0)
  การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 12)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันน้ำแซาะ คลองนาใต้ หมู่ที่ 6 (ดู : 14)
  การเปิดเผยละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอน - นาใต้(ช่วงบ้านผู้ช่วยวัน) หมู่ที่ 6 (ดู : 14)
 
  ภาพกิจกรรม                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  ข่าวรับสมัครงาน  
 
 
หนังสือสั่งการจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
  กระดานสนทนา         องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
 
เรื่อง โพสโดย วันที่
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะแสดงข้อมูลบนหน้าเวบไซต์
ในเวลา 17.30 น. ถึง เช้าวันถัดไป 8.29 น.
(และในเวลา 8.30 - 17.30 ระบบจะปิดระบบแสดงข้อมูล)
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
  อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140
โทรศัพท์ : 076-581963
  Copyright © 2017. www.kokkloy.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs